BATXIBAC << Tornar
Batxibac: Batxillerat &amp; BaccalaurÚat | Institut Joan Brudieu
Què és?
 
El programa Batxibac és un batxillerat que permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat  (10 hores setmanals en cada un dels cursos) en llengua francesa.
Es pot cursar des de qualsevol modalitat de Batxillerat (Humanitats i Ciències Socials, Ciències i Arts) adaptant la tria de les matèries específiques de modalitat als requeriments del programa.
La doble titulació Batxillerat-Baccalauréat dona accés tant a les universitats espanyoles com a les franceses a través de l’obtenció simultània dels títols del Batxillerat espanyol i el Baccalauréat francès.
 
A qui s’adreça ?
 
El programa de Batxibac s’adreça a alumnes amb gran capacitat de treball, molt motivats i que desitgin ampliar la seva formació acadèmica i personal amb una doble titulació.
Paral·lelament, l’alumnat a qui s’adreça el Batxibac ha d’estar en disposició d'acreditar un nivell de llengua francesa equivalent aB1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).  
 
Com s’organitza?
 
Cada centre disposa d’autonomia per configurar el seu currículum Batxibac. Dins aquest currículum mixt s’imparteixen les matèries de Llengua i literatura franceses i Història de França i d’Espanya.
La modalitat de Batxibac que s’ofereix al nostre centre segueix els aquests
 itineraris. 

Com s’obté la doble titulació?
 
La doble titulació Batxillerat-Baccalauréat s’obté amb la superació de totes les matèries cursades al llarg del Batxillerat i una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès cada any al mes de maig. La realització d’aquesta prova externa eximeix l’alumnat Batxibac d’examinar-se de les matèries comunes de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU).

I després del Batxibac?
 
L’alumnat que obté la doble titulació Batxillerat-Baccalauréat pot accedir tant al sistema universitari espanyol com el francès fent valdre el Títol de Batxillerat o el Diplôme du Baccalauréat. Es garanteix així l’accés a la universitat francesa en les mateixes condicions que els estudiants francesos i poden acollir-se a l’oferta i beneficis que ofereix el sistema universitari del país veí.
Per a més informació sobre la possibilitat de prosseguir la formació acadèmica a França, consulteu
el web de Campus France o de Parcoursup

Com hi puc accedir?
 
Per accedir al programa de Batxibac, l’alumnat que hagi superat l’ESO ha de demostrar un nivell de llengua francesa equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües. En el cas de no poder acreditar documentalment el nivell B1 de francès, es convocarà a les persones interessades per a realitzar una prova de nivell que es realitzarà al nostre centre.
Els alumnes que justifiquin haver cursat estudis oficials en llengua francesa fins a 4t d'ESO ("Seconde") no caldrà que facin la prova d'accés específica.


Les sol·licituds per cursar aquesta doble titulació s’han de formalitzar mitjançant l’imprès disponible i d’acord amb el calendari detallat. L’admissió dels alumnes en aquestes places, un cop acreditat el coneixement de francès requerit, s'efectua per ordre de qualificació mitjana a l'Educació Secundària Obligatòria.
 
Per més informació podeu consultar la web del Departament d'Ensenyament (francès) i la informació general del Departament d'Ensenyament (català)
 
 
Institut IcÓria
Doctor Trueta, 81
08005 Barcelona
t. 93-225.05.01
f. 93-225.05.04
email: iesicaria@xtec.cat
codi centre: 08040141
Consorci d'educaciˇ
de Barcelona

Generalitat de Catalunya
Ajuntaments de Barcelona

Generalitat de Catalunya
Departament d'educaciˇ